Pályázatok

Segítjük a kezdetektől a végletekig!

Szakértelem

Hiszen ez elvárható.

Felkészültség

Vágyunk a fejlődésre.

Energetika

  Energiahatékonysági számítás, Épületenergetikai Tanúsítás, Energetikai szakreferens, Energetikai auditálás.   Bővebben

Tervezés - Szakértés

  Épületgépészeti tervezés, Gáz- és Olajipari tervezés, Energetikai tervezés.   Bővebben

Kivitelezés

Tervezés és Szakértés területeire épülő kivitelezési tevékenységek   Családi házak, Bővebben

Híreink

Jogszabályi változások, Új technológiák, Új módszerek, Egyéb híranyagok. Fontos történések.  Bővebben
  • 1

(GINOP-4.1.1-8.4.4-16)

 

A pályázat célja az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához való hozzájárulás.                                    


Ennek révén a kkv szektor primer energiafelhasználásának csökkentése, a megújuló energiaforrás-felhasználásának növelése, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentése. 
A pályázat komplex projektek megvalósítását támogatja, azaz az energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kell kombinálni.

A pályázat keretében a fenti célok elérését szolgáló építési beruházás, eszközbeszerzés és szakmai szolgáltatások költségei számolhatóak el.

A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. március 16-tól lehetséges. A pályázatok kiválasztása egyszerűsített eljárásrendben, folyamatos értékeléssel történik.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft maximum 50 millió Ft, a kedvezményes kamatozású kölcsön minimum 3 millió Ft  maximum 50 millió Ft között lehet. A hitel összege meg kell hogy haladja a támogatás összegét, a pályázónak mind a pályázat, mind a hitel feltételeinek meg kell felelnie.

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft. 

b) Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft. 

c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. 

d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott),

teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka

nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági

társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági

társaságok fióktelepei,

gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

f) 228 Egyéni cég

g) 231 Egyéni vállalkozók

jogi forma szerint:

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Támogatásban nem részesíthetők köre 

1) Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére: a) amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt; 

b) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; 

c) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; 

d) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában; 

e) amely jogszabályban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

f) amely mint gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság (végső) kedvezményezett a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben (illetve a végső kedvezményezettel kötött szerződésben vagy a kezességvállalói nyilatkozatban) rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll; 

g) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását rendelte el; azaz amely tulajdonosával, tagjával illetve részvényesével vagy amely vállalkozás általános vezetését ellátó szerv tagjával vagy egyszemélyi vezetőjével vagy a gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjával, szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52-54. § szerinti foglakozástól eltiltás büntetést rendelt el a bíróság jogerős ítéletével; 

h) amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1), vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban; 

i) amely a 2007-2013 közötti programozási időszakban jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan forrásfelhasználás(oka)t valósított meg és az abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tett eleget, 

j) amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással rendelkezők adatbázisában, 

k) amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában, 

l) amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing, pénzügyi intézményi garancia stb.) eredő lejárt tartozása van, 

m) amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll, 

n) amelynek fejlesztési igénye kaszinók és annak megfelelő vállalkozások fejlesztésére irányul; 

o) amelynek fejlesztési igénye online szerencsejátékok és online kaszinók fejlesztésére irányul; 

p) amely vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú Felhívás keretében már részesült támogatásban, q) amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik . 

r) amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul, 

s) amelynek támogatással érintett tevékenysége az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul;

Elszámolható költségek:

I. Projektelőkészítési költség

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége - műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja - a támogatási kérelemhez csatolandó épületenergetikai tanúsítvány és energetikai melléklet elkészítésének költsége - statikai szakvélemény költsége - környezeti hatástanulmány költsége (amennyiben jogszabály szerint kötelező) 

II. Beruházási költségek

Építéshez kapcsolódó költség - építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:

o felújítás 

o új építés (kizárólag a megújuló energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló építmény esetén (lásd felhívás 3.3./a) pontja) 

o beüzemelési költségek 

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség 

- új eszköz beszerzése, amennyiben a projekt megvalósításához szükséges Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a jelen dokumentum 3.1 fejezetében felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, ahol az eszközbeszerzés külön nevesítésre került, és amely tevékenység esetében az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott létesítmény funkciójának megfelelő működtetéséhez, továbbá megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz nyilvántartásában.

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége - egyéb mérnöki szakértői díjak (energetikai szakértő, statikus, tervezői művezetés) 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, mely tevékenység csak a támogatói döntést követően számolható el. 

Egyéb szolgáltatási költség - hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

Költségtípus                                Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) 

Projekt előkészítés, tervezés                        5% 

Műszaki ellenőri szolgáltatás                        1%  

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása    0,5%

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermkkelcm-felhvs-beadhatsgnak-idpontja